Badania konserwatorskie

Badania konserwatorskie są pierwszym, niezbędnym etapem pracy przy obiekcie zabytkowym, bez którego nie jest możliwe prawidłowe przeprowadzenie prac konserwatorskich.

próbka pobrana ze sztukaterii

Mają one na celu rozpoznanie historii zabytku, ustalenie jego pierwotnej formy i kolorystyki. W trakcie badań ustalane są także zastosowane materiały i technologii, diagnozuje się stan zachowania zabytku. Efektem badań konserwatorskich jest opracowanie diagnozy, projektu i programu prac konserwatorskich, a jeżeli istnieje taka potrzeba, również programu prac restauratorskich.

Na badania konserwatorskie składają się badania odkrywkowe, badania stratygraficzne, kwerendy archiwalne, analizy pigmentów, spoiw i składu zapraw, oceny mykologiczne i inne w zależności od potrzeb.

W odniesieniu do zabytków architektury badania konserwatorskie obejmują zazwyczaj wykonanie odkrywek stratygraficznych, pobranie próbek, wykonanie naszlifów poprzez zatopienie próbek w żywicy i zeszlifowanie w celu ustalenia chronologii warstw, badania laboratoryjne (analizy pigmentów, spoiw, zapraw) oraz badania archiwalne (projekty, plany, archiwalne fotografie).

ZNACZENIE BADAŃ KONSERWATORSKICH

Zestawienie uzyskanych wyników wszystkich metod badawczych (zastosowanych w zależności od potrzeb danego zabytku) umożliwia ocenę pełną stanu zachowania zabytku, określenie zastosowanych w nim pierwotnie materiałów i technologii, określenie materiałów wtórnych, ustalenie pierwotnej formy i kolorystyki. Taka kompleksowa analiza pozwala na dobór właściwej technologii oraz dobranie najlepszych materiałów do przeprowadzenia późniejszych prac konserwatorskich.